Szegilong község Önkormányzata Képviselőtestületének

 3/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete

 Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről.

(egységes szerkezetben)

 

Szegilong község Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Továbbiakban: At.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az At. 19. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya Szegilong község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a házasságkötéssel kapcsolatban nyújtott többletszolgáltatásokra terjed ki.

2.§.

E rendelet alkalmazásában:

  1. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege:
  2. anyakönyvi esemény: a házasságkötés
  3. hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolítására biztosított arra alkalmas helyiség (3918. Szegilong, Dózsa György utca 74.)
  4. hivatali munkaidő: a Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati Hivatal számára a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkarend
  5. többletszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívül történt anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege

3.§.

(1) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16 órától 19 óráig, pénteken 13 órától 19 óráig, szombaton 10 órától 19 óráig terjedő időszakban tartható.(1)

 (1) Hatályon kívül helyezve (1)

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

(1) Módosította Szegilong község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

4.§.

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.-Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 5.000.-Ft +ÁFA díjat kell fizetni.

(3) Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat együttesen kell megfizetni.

(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén az anyakönyvi esemény lebonyolítása díjmentes.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat az önkormányzat részére az anyakönyvi esemény megtartása előtt legalább 10 nappal készpénz-átutalási megbízással vagy a házipénztárba történő befizetéssel kell megfizetni. A befizetést, igazoló feladószelvényt vagy a bevételi pénztárbizonylat „nyugta” példányát a közreműködő anyakönyvezető számára legkésőbb az anyakönyvi esemény megtartása előtt 2 nappal be kell mutatni.

(6) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat az anyakönyvezető írásos jelzése alapján vissza kell fizetni a befizető részére.

5.§.

Amennyiben az anyakönyvezető nem a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri:

  • hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő közreműködés esetén eseményenként bruttó 7.000.-Ft díjazás illeti meg.
  • hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő közreműködés díjazásának mértéke anyakönyvi eseményként bruttó 4.000.-Ft

6.§.

Ez a rendelet 2017. március 18. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 5/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.